صخره های عشق در بیروت

صخره های عشق در بیروت

0
صخره های بسیار زیبایی که به صخره های عشق یا صخره های کبوتر معروف هستند، نماد شهر بیروت محسوب می شوند.این صخره ها در...