خانه برچسب‌ها 7eyes Bridge

برچسب: 7eyes Bridge

پل هفت چشمه
ابن پل در میدان پانزده خرداد اردبیل و بر روی رودخانه بالخی چای قرار دارد و دارای هفت چشمه با پایه های سنگی و طاق های ضربی جناقی آجری می باشد . این پل حالت تقارن داشته و دهانه وسطی ، باعث زاویه در بودن عرشه پل شده است...